Miropiro.wz.czMenu


Česky

English
Deutsch
Esperanto
Úvod
O mně
Fotky
Esperanto
Průvodce
Texty, články
Pište mi na: miro(tečka)volny(zavináč)
centrum(tečka)cz

On-line hry


Aneb jak vyu?ít volno v kanceláøi?!

Hmm, to je nuda, nic na práci, tak si pustím nìjakou hru. Jasnì, ale kterou?
Také si to obèas øíkáte a nevíte jakou hru zvolit? V tomto mém èlánku jsem udìlal jakýsi rozbor her, respektive vybral ty nejzajímavìj?í, které patøí mezi mé oblíbené.

Písmena

Patøíte k tìm, co znají rozmístìní písmen na klávesnici hodnì dobøe? Pak pøesnì pro vás je tato hra: Písmena. Najdete ji na této stránce. A co vlastnì jde? Ve vymezeném poli vám letí písmena zprava doleva. Nìkterá rychleji, nìkterá pomaleji. Va?ím cílem je zmáèknout pøíslu?né písmeno na klávesnici(jen anglická, tak?e è tam nebude) a tím písmeno znièíte a vy dostanete bod. Jakmile jedno písmeno pøeletí a? na levou stranu, nastává konec hry. Obèas dostanete nìjakou vychytávku.

?ivot ryby

Tahle hra je opravdu návyková. O co jde? Zaèínáte jako malá rybièka, která musí jíst men?í rybièky ne? sama je, aby ztloustla a pøitom se musí vyhýbat tìm vìt?ím, kteøí si ji rádí dají k svaèinì. Hra má sedm(mo?ná i více) levlù, v ka?dém z nich trochu povyrostete a kdy? zemøete, budete muset zaèít znovu. Hru najdete na této stránce. Pøíjemná hudba, hezká grafika + návykovost(hra samotná je vlastnì dost jednoduchá) = super hra.

Tucet vajec

Máte do zásoby k dispozici tucet vajec, jedno vajíèko v misce, v prostoru nad miskou poletuje dal?í miska. Va?ím úkolem je vajíèko dostat co nejvý?. Zpoèátku je to docela jednudché, ale èím vý? stoupáte, tím se nároènost stupòuje. K tomu veselá hudba. Tak co dodat? Snad jen to, ?e hru najdete zde.

Pøívoz

Jistì znáte hlavolam o koze, vlku a zelí. Tato stránka pøedkládá tento hlavolam v roz?íøené podobì. Dvì dcery, dva kluci, policajt s vìznìm, matka a otec. Pravidla: otec nesmí zùstat sám s dcerami, matka nesmí být sama s kluky. Vìzeò nesmí zùstat bez policajta. Na pøívozu musí být alespoò jeden dospìlý a více ne? dva nepøeveze. Jak tenhle problém vyøe?it? To vám neporadím, zkuste to sami na této stránce(jsou i názorné ukázky).

Zaparkujte karavan

Jezdíte s karavenem? Pak mi urèitì dáte za pravdu, ?e zaparkovat karavan není v?dy nejlehèí. A jestli nemáte karavan, zkuste alepoò tuto hru. Není to tak jednoduché.

Problém s bublinami

Nahoøe bubliny rùzných barev, va?ím úkolem je dostøelovat dal?í kulièky ke stejné barvì, aby ty, které pøeká?ejí, zmizly. Jednoduché, ale pìkné. Hra zde.

Doufám, ?e se vám budou hry líbit.